The Holy Bible was written by men divinely inspired and is God's revelation of Himself to man.

Kinh Thánh là Lờ Ðứ Chú Trời, đượ Ðứ Chú Trờ soi dẫ. hiên Chú bà tỏ chíh mình để con ngườ biế Ngà.

 

 

There is one and only one living and true God. …The eternal triune God reveals Himself to us as Father, Son and Holy Spirit, with distinct personal attributes, but without division of nature, essence, or being.

Chỉ có một Ðức Chúa Trời sống và chân thật duy nhất.... Ðức Chúa Trời Ba Ngôi đời đời, bày tỏ chính mình qua ba thân vị: Ðức Chúa Cha, Ðức Chúa Con và Ðức Thánh Linh, với những mỹ đức cá biệt, nhưng hiệp nhất trong bản thể và chức năng.

 

 

 

Man is the special creation of God, in His own image. He created them male and female as the crowning work of His creation. …By his free choice man sinned against God and brought sin into the human race.

Con người à loài thọ tạo, được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa. Ðàn ông và đàn bà là tuyệt tác từ bàn tay sáng tạo của Thiên Chúa. Con người đã theo ý riêng của mình mà sa ngã, chống nghịch Thiên Chúa và đem tội lỗi cho cả nhân loại. 

 

 

 

Salvation involves the redemption of the whole man, and is offered freely to all who accept Jesus Christ as Lord and Saviour, who by His own blood obtained eternal redemption for the believer.

Ơn cứu rỗ bao gồm con người toàn diện, là món quà rộng mở cho mọi người tự nguyện tiếp nhận Chúa Cứu Thế Jesus làm Chúa và Chủ đời mình. Huyết báu mầu nhiệm của Chúa Jesus đem lại ơn cứu chuộc cho mọi người tin.